Inapoi

Testul pregătitor nr. 1, la limba română, pentru Şcoala de Agenţi de Poliţie Vasile Lascăr Câmpina1. Sunt corecte toate formele de genitiv-dativ ale substantivelor din seria:
a) lămâiei, poeziei, lui Carmen;
b) Monicăi, dădacei, ordinii;
c) dădacăi, disciplinei, Ancăi;
d) remorcii, chitării, remarcăi.


2. Din punct de vedere fonetic, sunetul este:
a) un fenomen;
b) un zgomot;
c) un fenomen acustic;
d) o literă.


3. Fac parte din aceeaşi familie lexicală toate cuvintele din seria:
a) floare, florilegiu, florărie, floricică;
b) mână, mânuţă, mănuşă, înmănuşat;
c) frate, fratern, fraternitate, fraterniza;
d) părinte, părinteşte, părintesc, paricid.


4. Grupurile de litere ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi notează numai câte un singur sunet în toate cuvintele din seria:
a) George, ger, ghiocel, cer;
b) Giurgiu, cheamă, ceară, ciută, gheată;
c) ghem, geantă, gintă, citaţie, chiar;
d) chenar, chiul, geană.


5. Cuvântul subliniat din enunţul: Se porneşte pe un plâns cu hohote. este:
a) complement direct / substantiv comun, Acuzativ cu prepoziţe, articulat;
b) complement circumstanţial de mod / substantiv comun, Acuzativ cu prepoziţe, articulat;
c) complement indirect / verb la supin;
d) altă interpretare.


6. Este scris greşit cuvântul de la punctul:
a) vizavi;
b) dicţiune;
c) blue-jeans;
d) grepfruit.


7. Se scriu şi se pronunţă corect:
a) să şadă, jar, faşe, jachetă, naşa;
b) să şeadă, jar, faşă, jachetă, naşa;
c) să şadă, jar, faşă, jeachetă, năşea;
d) să şadă, jar, faşă, jachetă, naşa.


8. Cuvintele subliniate din enunţul: Dă-mi un loc mai în faţă! sunt:
a) atribut substantival prepoziţional/ substantiv comun, Acuzativ cu prepoziţie;
b) complement circumstanţial de loc/ locuţiune adverbială de loc;
c) atribut adverbial/ locuţiune adverbială de loc;
d) atribut adjectival/ locuţiune adjectivală, Acuzativ.


9. Precizează câte derivate parasintetice sunt în seria: înnoi, îmbogăţi, încercare, răsărit, studenţeşte, reuşire, noros:
a) toate;
b) patru;
c) trei;
d) două.


10. În fraza ,,Impresionant este că suntem puternici şi înconjuraţi de vecini civilizaţi.", există:
a) o propoziţie principală şi o subordonată subiectivă;
b) o propoziţie principală şi două subordonate predicative;
c) o propoziţie principală şi o subordonată predicativă;
d) o propoziţie principală şi două subordonate subiective.


11. Fraza ,,De v-aţi fi pregătit serios, aţi fi avut rezultate mai bune." conţine o subordonată:
a) circumstanţială de loc;
b) cauzală;
c) condiţională;
d) completivă indirectă.


12. Precizaţi seria de cuvinte care fac parte din aceeaşi familie lexicală:
a) (a) mânui, mânuţă, manual, manualitate, îndemânare;
b) floricică, înfloritură, florărie, florilegiu, (a) înflori;
c) alburiu, albitură, (a) albi, înălbi, albeaţă;
d) optime, opt, optim, (a) opta, octogenar.


13. Precizaţi clasa morfologică a cuvintelor subliniate din enunţul: Era ditamai omul şi coşcogea logofatul boierul ăsta sadea. :
a) adjectiv, adjectiv, adjectiv;
b) adverb, adverb, adverb;
c) adjectiv, adverb, adverb;
d) adverb, substantiv, adverb.


14. Sunt corect scrise toate substantivele cu articol hotărât din seria:
a) scatiii, miniştriii, ouălele, lalelele;
b) scatii, miniştrii, oăulele, lalele;
c) scatiii, miniştrii, ouăle, lalelele;
d) scatii, miniştrii, ouăle, lalele.


15. Cuvântul subliniat din enunţul: Ţi-i tare uşor traiul. este:
a) complement circumstanţial de mod/ adverb de mod;
b) nume predicativ/ adverb de mod;
c) complement circumstanţial de mod/ adverb de mod, Ac;
d) nume predicativ/ adjectiv calificativ, N.


16. Etimologia este:
a) disciplina studierii originii cuvintelor;
b) disciplina studierii frecvenţei cu care apar cuvintele;
c) disciplina studierii sunetelor unei limbi;
d) disciplina studierii formei cuvintelor.


17. Vocabularul unei limbi desemnează:
a) lexicul;
b) sunetele;
c) fonemele;
d) propoziţiile.


18. Alegeţi varianta corectă:
a) ea înlănţuieşte, ea îngăduie, ea târâie, vâjâieşte;
b) ea înlănţuieşte, ea îngăduieşte, ea târâieşte, vâjâieşte;
c) ea înlănţuie, ea îngăduie, ea târâie, vâjâie;
d) ea înlănţuieşte, ea îngăduie, ea târâie, vâjâie.


19. Conform criteriului semantic, sufixele ,,- ar, - for, - easă, - giu" sunt:
a) de agent;
b) de instrument;
c) colective;
d) diminutivale.


20. Sensul neologismului lucrativ este:
a) de lucru;
b) întreprinzător;
c) lucrător;
d) rentabil.


21. Seria de cuvinte ,,apostol, icoană, boier, veveriţă" au etimon:
a) slav;
b) turc;
c) grec;
d) maghiar.


22. În fraza ,, Fără a i se cere să se prezinte la interogatoriu, totuşi s-a dus.", există o subordonată:
a) modală;
b) concesivă;
c) subiectivă;
d) completivă directă.


23. Propoziţia subordonată din fraza: A-l ignora în această situaţie penibilă e ca şi cum l-ai condamna. este:
a) SB;
b) CD;
c) CM;
d) PR.


24. În enunţul: ,,Tu şi cu mine rămânem aici." , cuvântul subliniat este:
a) pronume personal, caz Ac, subiect;
b) pronume personal, caz Ac, complement indirect;
c) pronume personal, caz Ac, complement sociativ;
d) oronume reflexiv, caz D, subiect.


25. Cuvântul subliniat din enunţul: Nu-i tareviteaz, săracul! este:
a) complement circumstanţial de mod/ adverb de mod;
b) nume predicativ/ adverb de mod;
c) complement circumstanţial de mod/ adverb de mod, Ac;
d) nume predicativ/ adjectiv calificativ, N.


26. Din punct de vedere lingvistic, fonetica studiază:
a) sunetele, ca fenomen fizic - articular;
b) fenomenul ca unitate minimală de expresie;
c) zgomotele unei limbi;
d) vocalele şi semivocalele.


27. Grupul de litere ,,chi" notează două sunete în cuvântul:
a) chiuvetă;
b) chip;
c) chior;
d) chiulasa.


28. Precizează felul subordonatei din fraza ,, Nu ar avea motive de nelinişte, fiindu-i dat să izbândească.":
a) condiţională;
b) cauzală;
c) subiectivă;
d) completivă directă.


29. Precizează numărul enunţurilor în care acordul este folosit corect:,,Ce-s cu astea?", ,,Ce-i cu gălăgia asta?", ,,În ceea ce priveşte examenele, mai ai timp.", ,,Nu se văd ce motive ar invoca.":
a) unu;
b) două;
c) trei;
d) toate.


30. În cuvântul Gheorghe avem:
a) 5 consoane, 3 vocale;
b) 3 consoane, 2 vocale;
c) 4 consoane, 2 vocale;
d) 4 consoane, 3 vocale.


31. Din punct de vedere lingvistic, fonologia studiază:
a) consoanele şi silabele;
b) fonemul, ca unitate funcţională;
c) literele alfabetului;
d) sunetele.


32. Sunt corect despărţite în silabe toate cuvintele din seria:
a) croa-zi-e-ră, fii-că, cu-ne-i-form;
b) vârst-nic, bea-ti-tu-di-ne, func-ţi-e;
c) ia-nua-ri-e, de-fec-tu-os, con-junc-tiv;
d) ghe-i-şă, ma-chi-a-ve-lic, se-if.


33. Propoziţia subordonată din fraza: ,,Era să-şi piardă slujba." este:
a) CM;
b) PR;
c) Predicativă suplimentară;
d) SB.


34. Precizaţi seria care conţine exclusiv adjective fără grad de comparaţie:
a) camal, mijlociu, rezonabil, ulterior;
b) felin, extraordinar, optim, suprem;
c) darnic, indiferent, împărătesc, pulmonar;
d) asemenea, emoţionant, întunecat, răzbunător.


35. Cuvintele subliniate din enunţul: Dă-mi un loc mai în faţă! sunt:
a) atribut substantival prepoziţional/ substantiv comun, Ac cu prepoziţie;
b) complement circumstanţial de loc/ locuţiune adverbială de loc;
c) atribut adverbial/ locuţiune adverbială de loc;
d) atribut adjectival/ locuţiune adjectivală, Ac.


36. În fraza: ,,Mă nelinişteşte că a procedat aşa cu atât mai mult cu cât, ea părând că şi-a revenit, am fost siguri că îi trecuse supărarea." succesiunea propoziţiilor este:
a) 1 PP; 2 SB; 3 CM; 4 SB; 5 CI;
b) 1 PP; 2 CD; 3 CZ; 4 CD; 5 CD; ;
c) 1 PP; 2 SB; 3 CM; 4 PR; 5 CI;
d) 1 PP; 2 CZ; 3 CZ; 4 SB; 5 CD.


37. Conform criteriului lexico-gramatical, sufixele ,, - oi, - an, - easă, - că, - oaică" sunt:
a) de agent;
b) de instrument;
c) moţionale;
d) de numeral.


38. Articolul posesiv este corect folosit în varianta:
a) aparate de investigare ale corpului omenesc;
b) copacul al cărui frunze;
c) gândurile de plecare ale băiatului;
d) părerile ale multor oameni.


39. Cuvântul subliniat din enunţul Privirile copiilor erau toate îndreptate asupra acelui profesor. este:
a) nume predicativ/ pronume nehotărât, plural, N;
b) atribut adjectival/ adjectiv pronominal nehotărât, plural, N;
c) element predicativ suplimentar/ pronume nehotărât, plural, N;
d) element predicativ suplimentar/ adjectiv pronominal nehotărât, plural, N.


40. Sensul substantivului prerogativă este:
a) împuternicire;
b) delăsare;
c) punct de plecare;
d) pregătire specială.


41. Precizaţi seria care conţine exclusiv cuvinte defective de singular:
a) foale, moaţe, pomeţi, spaghete, şale;
b) binale, ochi, moaţe, zoaie, zori;
c) moaţe, puzderii, spaghete, şale, unchi;
d) foale, ochi, spaghete, zoaie, zori.


42. În enunţul ,,Locul este al cui a sosit primul.", pronumele al cui este:
a) nume predicativ;
b) atribut;
c) subiect;
d) complement indirect.


43. În fraza: ,,Cum de n-a izbutit să treacă examenul şi de ce, ulterior, a minţit că l-a luat, despre aceasta ar fi fost necesar să discutăm deschis." succesiunea propoziţiilor este:
a) 1 SB; 2 CD; 3 SB; 4 CD; 5 AT; 6 PP;
b) 1 SB; 2 CD; 3 CI; 4 CI; 5 SB; 6 PP;
c) 1 CD; 2 CD; 3 CD; 4 PP; 5 CD; 6 CD;
d) 1 CI; 2 CD; 3 CI; 4 C.Rel.; 5 AT; 6 PP.


44. Se scriu şi se pronunţă corect:
a) naşă, defrişeri, îngrăşământ, îngroşăm, înfăţişă, neglijăm, înfricoşător;
b) naşă, defrişări, îngrăşământ, îngroşăm, înfăţişă, neglijem, înfricoşător;
c) naşe, defrişeri, îngrăşământ, îngroşăm, înfăţişă, neglijăm, înfricoşetor;
d) naşă, defrişări, îngrăşământ, îngroşăm, înfăţişă, neglijăm, înfricoşător.


45. Precizează câte cuvinte compuse din seria următoare sunt scrise corect: redactor şef, prim ministru, floarea soarelui, verde prazuliu, Marea Neagră, Cluj Napoca, Curtea de Argeş, Copşa Mică, Alba ca Zăpada.:
a) trei;
b) patru;
c) cinci;
d) şase.

eXTReMe Tracker