Inapoi

Testul din anul 2008, la limba română, pentru Şcoala de Agenţi de Poliţie Vasile Lascăr Câmpina1. Marchează seria care conţine numai termeni care aparţin masei vocabularului:
a) crater, megieş, hatman;
b) apă, masă, pâine;
c) picior, gură, ochi.


2. Marchează seria care conţine toate cuvintele scrise corect, conform normelor limbii române literare:
a) strugure, arbore, viezure;
b) greiere, graure, mugure;
c) macrameu, gips, ierbivor.


3. Marchează seria care conţine numai cuvinte de bază:
a) bunic, a desface, desfrunzit;
b) zarvă, păienjeniş, primăvară;
c) moş, a face, groapă.


4. Marchează seria care conţine numai forme corecte:
a) a tăcea, a plăcea, a zăcea;
b) a tace, a place, a zăcea;
c) a tace, a plăcea, a zace.


5. Marchează enunţul în care cuvântul ,,picior" are sens secundar:
a) Pe Mihai îl durea piciorul;
b) Piciorul podului s-a surpat;
c) ,,Pe-un picior de plai/ Pe-o gură de rai".


6. Cuvântul ,,tremurau" din enunţul: ,,Luminile din vale tremurau subţire ca un preludiu de harfe" are:
a) sens propriu;
b) sens figurat;
c) sens secundar.


7. Seria cu toate cuvintele obţinute numai prin derivare cu sufixe este:
a) căruţaş, tractorist, tineret;
b) răzbunare, metrou, reclamagiu;
c) băietan, căsoi, înflorit.


8. Seria care conţine substantive mobile este:
a) român, turc, grec;
b) băiat, mireasă, frate;
c) inginer, libelulă, ştiucă.


9. Sunt corecte toate formele de plural din seria:
a) parbrize, ghişee, brice;
b) parbrizuri, ghişeuri, brice;
c) parbrizuri, ghişee, briciuri.


10. Sunt compuse toate cuvintele din seria:
a) anglofil, teleghidat, M.I.R.A.;
b) O.N.U., înarmat, Baia Mare;
c) viţă-de-vie, refacere, prim-ministru.


11. Marchează enunţul în care există cel puţin un cuvânt care şi-a schimbat valoarea gramaticală:
a) Binele învinge răul întotdeauna;
b) Stăm bine cu timpul? ;
c) De bine ce îi era, se împlinise.


12. Marchează seria în care toţi termenii aparţin aceleiaşi familii lexicale:
a) floare, florar, inflorescenţă;
b) frate, fratricid, fratern;
c) viaţă, vieţuitoare, vieţuire.


13. Seria care conţine numai neologisme este:
a) vătaf, seif, weekend;
b) dizident, copârşeu, camping;
c) actualitate, politeţe, slogan.


14. Sunt scrise corect neologismele din seria:
a) sandwich, sumit, crenvuşti;
b) sandvici/ sendviş, summit, crenvurst;
c) sandviş/ sendvici, summit, cremvurşti.


15. Termenii ,,campanie / companie", ,,deferenţă / diferenţă", ,,libret / livret" se află în relaţie semantică de:
a) polisemie;
b) paronimie;
c) omonimie.


16. Sinonimul termenului subliniat din enunţul: ,,A plecat fortuit" este:
a) forţat;
b) obligat;
c) întâmplător.


17. Antonimele termenilor: ,,vindicativ", ,,original", ,,a emigra" se află, în ordinea dată, în seria:
a) bolnav, originar, a migra;
b) paşnic, fals, a imigra;
c) împăciuitor, genuin, a migra.


18. Marchează seria care conţine numai locuţiuni:
a) chit că; câine - câineşte; în jurul;
b) târâş - grăpiş; măcar să; în faţa ;
c) ca să; nitam - nisam; de jur împrejurul.


19. Seria care conţine numai pleonasme este:
a) memoriu scris, mahala mărginaşă, noxă dăunătoare;
b) nobleţe aristocratică, port naval, monument funerar;
c) plan de viitor, harta mapamondului, peisaj montan.


20. Sensul corect al expresiilor: ,,a pune mâna", ..a prinde pe cineva cu mâţa-n sac", ,,a se uita ca mâţa-n calendar" se regăseşte în seria:
a) a fura, a surprinde, a nu pricepe nimic;
b) a pipăi, a înhăţa, a o încurca;
c) a prinde, a muştrului, a insista.


21. Sunt despărţite corect în silabe toate cuvintele din seria:
a) pun-ctaj, san-cţi-u-ne, piu-ne-ză;
b) punct-aj, sancţ-i-u-ne, pi-u-ne-ză;
c) punc-taj, sanc-ţi-u-ne, piu-ne-ză.


22. Nu se despart la capăt de rând:
a) cuvintele compuse din abrevieri; derivatele cu prefixul ,,în-": cuvintele scrise cu cratimă;
b) cuvintele compuse din abrevieri literale; abrevierile curente,; numeralele ordinale notate prin cifre;
c) numeralele ordinale notate prin cifre; numele proprii de persoană, două vocale alăturate.


23. Sunt corect accentuate toate cuvintele din seria:
a) dúşman, cúmul, avaríe;
b) sosíe, Cotnári, zeróuri;
c) carácter, scrupúl, regizór.


24. Formele corecte de imperativ ale verbului ,,a fi" se regăsesc în seria:
a) Fi! Nu fii!;
b) Fii! Nu fi!;
c) Fii! Nu fii!.


25. Prezentul verbelor ,,a scrie", ,,a veni", ,,a şti" la persoana a II-a singular este corect în seria:
a) scrii, vii, ştii;
b) scri, vii, şti;
c) scri, vi, şti.


26. Cuvântul o, din enunţul: ,,Într-o dimineaţă ei au plecat" este:
a) articol nehotărât;
b) adjectiv pronominal nehotărât;
c) pronume personal.


27. Formele corecte de genitiv-dativ, articulate hotărât, ale substantivelor se regăsesc în seria:
a) Felicia, vinei, pasăre - lirei;
b) lui Felicia, vinii, păsării - lirei;
c) Feliciei, vinii, păsării - liră.


28. Valoarea morfologică a lui a din enunţurile: ,,Miroase a cozonac"; ,,A de colo e mama"; ,,A plecat în inspecţie" este, în ordine:
a) prepoziţie, pronume demonstrativ, verb auxiliar;
b) articol posesiv, articol demonstrativ, prepoziţie;
c) articol posesiv, prepoziţie, interjecţie.


29. În enunţul ,,Na-ţi-o friptă!" cuvântul ,,o" este:
a) pronume personal cu valoare neutră;
b) pronume personal, caz Ac;
c) pronume personal, caz D.


30. Nu au grad de comparaţie toate adjectivele din seria:
a) strămoşesc, cubic, inferior;
b) cuminte, oblic, drept;
c) familiar, identic, silitor.


31. Sunt invariabile toate adjectivele din seria:
a) ferice, locvace, motrice;
b) sagace, perspicace, atroce;
c) locvace, sagace, ferice.


32. În enunţul ,,Doi se ceartă, al treilea se uită la ei",termenii subliniaţi sunt, în ordine:
a) numeral cardinal, subiect, caz N; numeral ordinal, atribut, caz G;
b) numeral cardinal, subiect, caz N; numeral ordinal, subiect, caz N;
c) numeral cardinal, complement direct, caz Ac; numeral cardinal, subiect, caz G.


33. În enunţul ,,Am învăţat înzecit", cuvântul subliniat este:
a) numeral adverbial;
b) numeral multiplicativ;
c) numeral fracţionar.


34. În enunţurile (1) ,,Desigur că va reuşi"; (2),,E bine să iei examenul"; (3) ,,Ai reuşit, desigur!"; cuvintele subliniate sunt, în ordine:
a) (1) adverb predicativ, predicat verbal; (2) adverb, nume predicativ; (3) adverb, fără funcţie sintactică;
b) (1) adverb predicativ, predicat nominal; (2) adverb predicativ, predicat verbal; (3) adverb nepredicativ, fără funcţie sintactică;
c) (1) adverb nepredicativ, fără funcţie sintactică; (2) adverb, subiect; (3) adverb predicativ, predicat verbal.


35. Seria care conţine prepoziţii specifice cazului genitiv este:
a) înaintea, deasupra, contra;
b) asupra, contrar, conform;
c) împotriva, contra, potrivit.


36. În enunţurile: (1) ,,Toamna s-a aşternut pe neaşteptate." (2) ,,Va reuşi la Paştele cailor",,Plantase pomi din loc în loc." sintagmele subliniate sunt în ordine:
a) (1) substantiv cu prepoziţie, funcţie sintactică de complement circumstanţial de timp; (2) substantiv cu prepoziţie, funcţie sintactică de complement circumstanţial de timp + substantiv / atribut substantival genitival; (3) locuţiune adverbială, funcţie sintactică de complement circumstanţial de loc;;
b) (1) substantiv cu prepoziţie, funcţie sintactică de complement circumstanţial de timp; (2), (3) locuţiuni adverbiale: complement circumstanţial de timp, complement circumstanţial de loc;;
c) locuţiuni adverbiale cu funcţie sintactică de: (1) complement circumstanţial de mod, (2) complement circumstanţial de timp, (3) complement circumstanţial de loc.


37. În enunţurile: ,,Măi femeie, taci!" ; E vai de el!" ; Halal bunătate!" cuvintele subliniate sunt, în ordine:
a) interjecţie fără funcţie sintactică; interjecţie, nume predicativ; interjecţie, atribut;
b) adverb, apoziţie; interjecţie, complement direct; substantiv, atribut;
c) interjecţie fără funcţie sintactică; interjecţie, subiect; verb, predicat verbal.


38. În enunţul: ,,I-ai mărturisit secretul cui nu apreciază" elementul de relaţie subliniat este:
a) adverb relativ fără funcţie sintactică;
b) pronume relativ, subiect;
c) pronume relativ, complement indirect.


39. În enunţul: ,,-Aşa-i că s-o diochet vremea? zise unul dintre plăieşi oftând." secvenţa subliniată, marcată prin punctuaţie, reprezintă:
a) o propoziţie principală incidentă;
b) o apoziţie dezvoltată;
c) o propoziţie subordonată incidentă.


40. În enunţul: Ce mai calea-valea, s-a hotărât să meargă - nu-i aşa? - la examen. există:
a) două semne de ortografie, şase semne de punctuaţie;;
b) cinci semne de ortografie, trei semne de punctuaţie;
c) trei semne de ortografie, cinci semne de punctuaţie.


41. Marcheză enunţul în care punctul este utilizat corect ca semn ortografic:
a) ,,Am cumpărat doua kg. de mere.";
b) ,,L-a cunoscut în luna mai, a.c.". ;
c) ,,În componenţa apei intră H. şi O."..


42. Alege enunţul corect:
a) I-aţi văzut cum s-au prezentat, dom'le?;
b) S-au dus săi aducă actele de la fii să-i;
c) Da-r-ar să de-a sănătatea în v-oi! .


43. În enunţul: ,,Nu mai aduce bucurii, aduce necazuri..." raportul sintactic stabilit între cele două propoziţii este:
a) coordonare prin juxtapunere;
b) coordonare adversativă (prin omiterea conjuncţiei ,,ci");
c) subordonare prin juxtapunere.


44. În enunţul: ,,Cine seamănă vânt, acela culege furtună!" virgula marchează:
a) antepunerea subiectivei;
b) coordonarea prin juxtapunere;
c) o apoziţie.


45. În fraza: ,,Te sfătuiesc să fii curajos şi să nu-ţi spui gândurile supărătoare, căci astfel îi vei întrista pe cei care te iubesc, mâhnindu-i." există:
a) cinci propoziţii, două principale şi trei subordonate;
b) şase propoziţii, două principale şi patru subordonate;
c) cinci propoziţii, o principală şi patru subordonate.


46. În fraza: ,,Tot ce se vedea de la fereastră era cartierul nostru." elementul regent al subordonatei este:
a) ,,Tot ce se vedea";
b) ,,Tot";
c) ,,Tot era cartierul nostru".


47. Enunţul ,,Omule, timpul trece!" reprezintă:
a) o propoziţie dezvoltată, enunţiativă, propriu-zisă;
b) o propoziţie simplă, enunţiativă, exclamativă;
c) o propoziţie dezvoltată, enunţiativă, imperativă.


48. În fraza: ,,Să pierzi actele de identitate înseamnă că trebuie să te adresezi organelor de poliţie." există, în ordine:
a) SB, PP, PR, SB;
b) CD, PP, PR, CD;
c) SB, PP, SB, CD.


49. În fraza: ,,-Ce-ţi poartă cioarele picioarele, vântul, părul, orbii ochii, de te-ai abătut pe la casa mea?" există:
a) trei propoziţii principale coordonate juxtapuse şi una subordonată prin joncţiune;
b) o propoziţie principală şi una subordonată prin joncţiune;
c) două propoziţii principale coordonate juxtapuse şi două subordonate prin joncţiune.


50. Subordonatele din fraza ,,Nu e prea târziu ca omenirea să ia atitudine şi nu este, mai ales, prea târziu ca ea să rezolve problemele mediului". sunt:
a) predicative;
b) circumstanţiale de scop;
c) consecutive.


51. În enunţul: ,,Astfel sosi timpul când bruma cade şi vântul scutură frunzele copacilor". există subordonate:
a) circumstanţiale de timp;
b) atributive;
c) consecutive.


52. În fraza: ,, Fata se uită la el gândindu-se cum intră cineva de bunăvoie în conflicte, cum începe să mintă şi să se prefacă" . există:
a) două subordonate completive indirecte juxtapuse şi două completive directe coordonate copulativ;
b) două subordonate completive circumstanţiale de mod juxtapuse şi două subiective coordonate copulativ;
c) patru subordonate completive directe, două juxtapuse şi două coordonate copulativ.


53. În fraza: ,,Mergea în vârful picioarelor să nu cumva să-l trezească". subordonata este:
a) circumstanţială de cauză;
b) circumstanţială de scop;
c) circumstanţială concesivă.


54. În frazele: ,,Să alerge tot pământul şi om ca el nu gaseşte". ; ,,A luat examenul, chit că nu a învăţat". subordonatele sunt:
a) consecutivă, concesivă;
b) concesive;
c) condiţională, concesivă.


55. În enunţul: ,,Dacă te-ai băgat în joc, trebuie să joci". subordonatele sunt, în ordine:
a) condiţională, completivă directă;
b) cauzală, completivă directă;
c) condiţională, subiectivă.


56. În enunţurile: ,,Mi-e somn". ,,Plouă". ,,Vino mâine!" subiectele sunt:
a) mi; inclus; subînţeles;
b) somn; nedeterminat; inclus;
c) nedeterminat; neexprimabil; inclus.


57. În enunţurile: ,,E ceaţă". ,,El e din Buzău". ,,Problema este de vei reuşi". ,,Au fost crescuţi de bunici". predicatele sunt, în ordine:
a) nominal, verbal, nominal, nominal;
b) verbal, verbal, nominal incomplet, verbal;
c) verbal, nominal, nominal incomplet, nominal.


58. Marchează enunţul, în care se realizează acordul gramatical:
a) ,,A fost o dată un moş şi o babă". ;
b) Ioana, George şi Mihai vor să devină poliţişti. ;
c) O mulţime de candidaţi au sosit la examen.


59. În enunţul: ,,Câţiva prieteni ai lui i-au urat succes". sintagma subliniată este:
a) atribut adjectival (pronume posesiv) cazul G;
b) atribut pronominal (pronume personal) cazul G;
c) atribut adjectival (pronume personal) cazul G.


60. Următoarele formule / clişee sunt întâlnite în cerere:
a) ,,Domnule..."; ,,Subsemnatul/a,...,";
b) ,,Încheiat, astăzi...";
c) ,,Dragă..."; ,, Cu stimă".
eXTReMe Tracker