Inapoi

Testul din anul 2009, la limba română, pentru Şcoala de Agenţi de Poliţie Vasile Lascăr Câmpina1. Apaţin vocabularului fundamental toate cuvintele din seria:
a) pâine, ac, condur, zapis;
b) cap, mişto, a bea, casă;
c) găină, ceapă, cal, aer.


2. Marchează varianta în care cuvântul "foc" are sens secundar de bază:
a) Focul ardea în vatră;
b) Are un foc la inimă;
c) Se auzeau focurile armelor.


3. Ce înţeles are cuvântul "inextricabil"? :
a) care nu poate fi stricat;
b) complex, încurcat;
c) inedit.


4. Seria cu toate cuvintele obţinute numai prin derivare cu sufixe este:
a) muncitor, poliţist, căsoi, băieţaş;
b) germanofil, tocător, osos, pătuţ;
c) fratricid, fotofobie, măturică, floricică.


5. Seria ce cuprinde numai derivate parasintetice este:
a) decolora, cuviincios, deznădejde, împărţi;
b) dezlănţui, recunoscător, înfrunzi, strălucitor;
c) redispărea, prezidenţial, transmuta, dezola.


6. Identificaţi varianta care nu conţine pleonasm:
a) "A cumpărat un blocnotes pentru însemnări";
b) "Ploaia cădea în averse";
c) "A fost chemat la tribunal pentru o calomnie neadevărată.


7. Sensul expresiei "ad litteram" este:
a) literar;
b) textual;
c) înainte de literă.


8. Există numai cuvinte polisemantice în seria:
a) gură, picior, scaun, mână;
b) vatră, cireaşă, foc, inimă;
c) verde, cardiac, competenţă, a bate.


9. Cuvântul "concesiune" înseamnă:
a) consecinţă, urmare;
b) renunţare la un avantaj;
c) drept de a exploata un bun al statului sau un serviciu public.


10. Care dintre seriile sinonimice este corectă:
a) a accentua, a evidenţia, a întări, a învedera;
b) a marca, a delimita, a mărgini, a semna;
c) a ilustra, a însemna, a reprezenta, a releva.


11. Indică varianta care cuprinde numai antonime:
a) imaginar-real; falimentar-solvabil; solvent-solvabil;
b) falit-insolvabil; infatuat-modest; a modifica-a reforma;
c) exigenţă-indulgenţă; privat-public; a abroga-a promulga.


12. Antonimul adjectivului ,,pitoresc" este:
a) plastic;
b) monoton;
c) evocativ.


13. Indică seria ce conţine doar cuvinte ce pot forma perechi omonimice:
a) roman, bob, avar, box;
b) rezervă, local, crud, comisar;
c) scoarţă, a ridica, bolero, plan.


14. Analizează sub aspectul relaţiilor semantice adjectivul ,,mare", alegând varianta corectă:
a) cuvânt monosemantic;
b) stabileşte exclusiv relaţii antonimice;
c) stabileşte relaţii antonimice, sinonimice şi paronimice.


15. Indică varianta în care paronimele sunt incorect inserate în contexte:
a) ,,Părinţii au venit fortuit la şcoală, fiind înştiinţaţi de profesori. Întâlnirea forţată cu prietenii l-a bucurat mult.";
b) ,,A fost învestit în noua sa funcţie. A investit bani în afacere.";
c) ,,Procurorul a recuzat martorul. Eu am refuzat cadoul".


16. Precizează seria în care există un cuvânt desparţit greşit in silabe:
a) lin-gvist, cap-ta-re, cob-zar, trans-cal-cu-la-re;
b) gră-diş-te, hi-at, în-dră-znea-lă, is-to-ri-si;
c) port-chei, hand-bal, com-ple-ta, cos-mo-drom.


17. Sunt corect despărţite în silabe toate cuvintele din seria:
a) sculp-tor, sand-vici, de-lin-cven-tul, ab-strac-ţi-u-ne;
b) scul-ptor, sand-vici, de-linc-ven-tul, ab-strac-ţi-u-ne;
c) sculp-tor, sand-vici, de-linc-ven-tul, ab-strac-ţi-u-ne.


18. Accentul distinge forma gramaticale în varianta:
a) batem/batem; faceţi/făceţi ;
b) cântă/cântă; încuie/încuie;
c) modem/modem; buldog/buldog .


19. Indicaţi numărul greşelilor de limbă şi de punctuaţie existente în următoarea frază: ,,Primul gol al partidei , a fost marcat în repriza întâia, la o lovitură liberă, ne mai pomenită, a cărui efect a surprins pe toţi spectatoriii.":
a) 3;
b) 5;
c) 4.


20. ,,A" este articol posesiv-genitival în enunţul:
a) ,,Dorinţa de a reuşi la un candidat este mare.";
b) ,,Cartea este a Mariei.";
c) ,,A de colo este mama.".


21. Indică varianta numai cu substantive defective de plural:
a) cinste, capitalism, nord, unt;
b) mass-media, martie, gură-cască, ochelari;
c) cofeturi, ghilimele, aplauze, osanale.


22. Substantivul propriu din ,,Pe sora lui, Ioana Andrei, am întâlnit-o cândva" este în cazul:
a) acuzativ, complement direct;
b) acuzativ, atribut apoziţional;
c) nominativ, atribut apoziţional.


23. Adjectivul din enunţul ,,Şi văzând Spânul cât de frumoasă e fata împăratului Roş, odată se răpede să o ie în braţe de pe cal" este:
a) variabil, cu două forme flexionare, acuzativ, superlativ absolut, atribut adjectival;
b) variabil cu patru forme flexionare şi doua terminaţii, superlativ absolut, nominativ, nume predicativ;
c) variabil cu doua forme flexionare, nominativ, pozitiv, nume predicativ.


24. Recunoaşte seria de locuţiuni adjectivale din următoarele variante:
a) de folos, de dreapta (partid), de dulce, de efect;
b) prin dreptul, din faţa, în afară de, cu scaun la cap;
c) a face fiţe, de-a latul, de aur ( mâini), în fond..


25. Cuvântul ,,năruit " este în enunţul : ,,Şi sufletul meu este cu adevărat năruit":
a) verb la participiu cu valoare adjectivală, singular, nominativ, complement circumstanţial de mod;
b) participiu cu valoare adjectivală, nominativ, singular, neutru, nume predicativ;
c) verb la participiu, cu valoare adverbială, complement circumstanţial de mod.


26. Selectează varianta în care verbul ,,a fi" din enunţul : Dacă nu vezi că sunt cum sunt e că n-a fost cine mă ajuta are următoarele valori:
a) verb auxiliar, verb copulativ, verb predicativ, verb copulativ;
b) verb copulativ, verb copulativ, verb predicativ, verb predicativ;
c) verb auxiliar, verb copulativ, verb predicativ, verb predicativ.


27. În următoarea propoziţie ideea de posesie este corect exprimată prin:
a) adjectiv pronominal posesiv: ,,I-a stricat viaţa sa";
b) prin pronumele personal în genitiv: ,,I-a stricat propria lui viaţă";
c) prin dativul posesiv: ,,I-a stricat viaţa".


28. În enunţul ,,Au luat-o la sănătoasa", cuvântul ,,o" este:
a) pronume personal, formă neaccentuată, persoana a treia singular;
b) pronume personal cu valoare neutră;
c) articol nehotărât.


29. Indică varianta în care pronumele ,,şi" are următoarele valori şi funcţii sintactice în enunţul: ,,Şi-a curăţat pantofii":
a) pronume personal, complement indirect;
b) pronume reflexiv, atribut pronominal;
c) pronume reflexiv, complement indirect.


30. Indică enunţul în care pronumele sau adjectivele demonstrative sunt întrebuinţate incorect:
a) ,,Aceea s-au salutat";
b) ,,N-o voi alege pe aceea";
c) ,,Situaţia aceea a fost penibilă".


31. Indică valoarea morfologică a cuvântului ,,unul" în contextele: ,,Unul avea în traista sa trei pâini, iar celălalt două". ,,Unde-i unul nu-i putere/unde-s doi puterea creşte".:
a) numeral cardinal, în ambele contexte;
b) pronume nehotărât în ambele poziţii;
c) pronume nehotărât şi numeral cardinal.


32. Cer propoziţie subiectivă numai adverbele din seria:
a) fireşte, pesemne, negreşit, probabil;
b) fireşte, negreşit, bine, probabil;
c) pesemne, probabil, negreşit, abia.


33. Există locuţiuni prepoziţionale numai în seria:
a) în faţa, în spatele, în vârf, de-a curmezişul;
b) în faţă, în spate, în decurs de, în vârful;
c) de-a dreptul, în mijlocul, în afară de, în ciuda.


34. În enunţul: ,,Piatra a căzut pleosc! în baltă". interjecţia este:
a) complement circumstanţial de mod;
b) fără funcţie sintactică;
c) predicat verbal.


35. În enunţurile: ,,Mi-e sete", ,,Scrie in ziare", ,,Ai venit la mine"; subiectele sunt în ordine:
a) subiect exprimat prin substantiv; subiect neexprimat subînţeles; subiect neexprimat inclus;
b) subiect exprimat prin substantiv; subiect neexprimat nederminat; subiect neexprimat inclus;
c) subiect exprimat prin substantiv; subiect neexprimat subînţeles; subiect neexprimat inclus.


36. Indică varianta cu ordinea corectă a propoziţiilor din fraza: ,,Ceea ce ştiu e că spui adevărul." :
a) SB+PP+PR;
b) PR+PP+SB;
c) SB+PR+SB.


37. Indică varianta corectă cu funcţia sintactică a structurii subliniate în contextul: ,,Nimeni nu a fost mai deschis.Noul dicţionar a fost deschis de elevi." :
a) PN şi PV;
b) PN şi PN;
c) PV şi PV.


38. Propoziţia subordonată din fraza: ,,Cum era acum zece ani, aşa a rămas Maria până azi.":
a) CM;
b) SB;
c) PR.


39. În fraza: ,,S-a decis repede ce tren să ia , dar nu şi-a pus întrebarea dacă are sau nu cu ce veni înapoi", propoziţiile sunt pe rând:
a) PP+CD+PP+AT+AT;
b) PP+CI+PP+AT+AT;
c) PP+CI+PP+AT+CD.


40. În enunţul: ,,Reuşita graţie talentului l-a mobilizat." , construcţia subliniată este:
a) atribut substantival în cazul genitiv;
b) atribut substantival în cazul dativ;
c) complement indirect în dativ.


41. Marchează interpretarea corectă a structurii frazei în ordinea predicatelor:,,A rămas cum îl ştii măcar că cele trăite ar fi trebuit să-l schimbe." :
a) PP+PR+CV+SB;
b) PP+CM+CV+SB;
c) PP+CM+CV+CD.


42. În enunţul :,,Se bizuia pe prieteni", construcţia subliniată are funcţia sintactică de:
a) complement direct;
b) complement circumstanţial de mod;
c) complement indirect.


43. În ce caz şi cu ce funcţii sintactice sunt folosite substantivele subliniate:,,Şezi "locului.", ,,Imn muncii.", ,,Oamenii locului îl cunosc bine.":
a) dativ, complement direct; dativ, complement indirect; genitiv, atribut substantival;
b) dativ, complement circumstantial de loc; dativ, atribut substantival; genitiv, atribut substantival;
c) dativ, complement indirect; dativ, atribut substantival; genitiv, atribut substantival.


44. Complement circumstanţial de loc identificăm doar în varianta:
a) ,,Braţul li-i biruitor pe pământul lor";
b) ,,Ne-am cunoscut mai bine la examen";
c) ,,El cutreieră câmpul".


45. Marchează interpretarea corectă a structurii frazei, urmărind ordinea predicatelor pentru delimitarea propoziţiilor:,,Fiind convins că n-are ce vedea acolo, mai ales că totul era în ruină, a renunţat să-şi mai ia două zile de concediu." :
a) CZ+CD+CZ+PP+CI;
b) CZ+CV+PP+CD;
c) CI+CZ+PP+CI.


46. În enunţul: Întârziind, a pierdut trenul." gerunziul are funcţie sintactică de:
a) complement circumstanţial de scop;
b) complement circumstanţial de cauză;
c) complement circumstanţial de timp.


47. În enunţul:,,Se pregăteşte în vederea plecării " sintagma subliniată este:
a) complement circumstanţial de scop, substantiv+locuţiune prepoziţională în acuzativ;
b) complement circumstanţial de scop, substantiv+locuţiune prepoziţională în genitiv;
c) complement indirect, substantiv+locuţiune prepoziţională în acuzativ.


48. Marchează varianta corectă de analiză gramaticală a cuvântului subliniat: ,,Atenţia cu care mă asculţi lasă de dorit.":
a) pronume relativ, acuzativ cu prepoziţie, complement circumstanţial de mod;
b) pronume relativ, acuzativ cu prepoziţie, complement indirect;
c) pronume relativ, acuzativ cu prepoziţie, atribut pronominal prepoziţional.


49. Prin contragerea subordonatelor din fraza:,,Fuge cât ce poate, unde nu are altă soluţie" se obţin:
a) un complement circumstanţial de mod şi un complement circumstanţial de loc;
b) un atribut şi un complement circumstanţial de cauză;
c) un complement circumstanţial de mod şi un complement circumstanţial de cauză.


50. În fraza :,,Ori că s-a supărat, ori că n-a avut timp de n-a venit, asta îţi revine ţie să afli" propoziţiile sunt în ordinea numerotării:
a) CV+CV+AT+SB+PP;
b) CD+CD+CNS+PP+SB;
c) CZ+CZ+AT+SB+PP.


51. În fraza: ,,Să fi intervenit cum s-au facut aceste schimbări, am fi fost scutiţi de zbucimul ce a urmat" propoziţiile sunt în ordinea numerotării:
a) CDŢ+CT+PP+AT;
b) PP+CM+PP+AT;
c) CDŢ+CM+PP+AT.


52. Arată funcţia sintactică a cuvântului subliniat: ,,Umbla căutând comori." :
a) complement circumstanţial de cauză;
b) complement indirect;
c) complement circumstanţial de scop.


53. Arată funcţia sintactică şi valoarea morfologică a structurii subliniate: ,,S-au îndreptat spre ai noştri" :
a) complement indirect, pronume personal;
b) complement circumstanţial de loc, pronume posesiv;
c) complement indirect, pronume posesiv.


54. Conjuncţia ,,dacă" introduce în frazele de mai jos următoarele subordonate: ,,Sfântul soare, dacă-i soare, şi tot după tine moare." , ,,Ce face dacă ne găseşte eroi?" , ,,La ce-mi vorbeşti de ei, dacă nu-ţi place?" :
a) CDŢ; CT; CI;
b) CV; CDŢ; CZ;
c) CV; CT; CV.


55. În fraza: ,,Mergea încet prin casă ca nu cumva să-l trezească" subordonata este:
a) consecutivă;
b) finală;
c) cauzală.


56. Este corect acordul din seria :
a) Fata al cărei prieten..;
b) Fetele a căror prieteni...;
c) Fetele ale căror prieteni...


57. În enunţul: ,,Ai întârziat, desigur", cuvântul subliniat este:
a) adverb predicativ, predicat verbal;
b) adverb de mod, complement circumstanţial de mod;
c) cuvânt incident, fără funcţie sintactică.


58. În fraza:,,Ce pot suferi mai puţin oamenii neizbutiţi e să vadă la altul ce ar fi fost ei dacă ar fi izbutit " sunt:
a) trei predicate verbale, un predicat nominal incomplet şi un predicat nominal;
b) trei predicate verbale, două predicate nominale incomplete;
c) patru predicate verbale, două predicate nominale incomplete şi un predicat nominal.


59. În fraza: ,,Ai carte, ai parte" se stabileşte un raport:
a) coordonare prin juxtapunere între două propoziţii principale;
b) subordonare între o principală şi o subordonată;
c) coordonare prin joncţiune.


60. Alege varianta cu formulele/clişeele specifice procesului-verbal:
a) Cu stimă, Dragă...;
b) Subsemnatul...vă rog să-mi aprobaţi...;
c) Încheiat astăzi,...ordinea de zi....
eXTReMe Tracker