Test română-engleză sesiunea 2022

1. Sunt sinonime toate cuvintele din seria:

a. curbat, rotit, tolanit
b. sucit, doborat, încovoiat
c. contorsionat, învârtit, încolăcit
d. prăbuşit, înfăşurat, torsionat

2. Fac parte din câmpul semantic al adjectivului oneros toate cuvintele din seria:

a. apăsător, necinstit, eficace
b. covârşitor, ilicit, incorect
c. neprielnic, imoral, ilegal
d. copleşitor, nefavorbil, inadecvat

3. Antonimul cuvântului defăimare este:

a. conectare
b. separare
c. defavorizare
d. elogiere

4. Sensul neologismului prezumtiv este:

a. probabil
b. predispus
c. precis
d. proscris

5. Enunţul care nu conţine un pleonasm este:

a. Problemele dificile nu au o soluţie imediată.
b. Termenele presante sunt stringente.
c. Au fost acuzaţi de divizarea societăţii scindate.
d. Ei au colaborat întotdeauna împreună.

6. Toate cuvintele sunt derivate cu prefix în seria:

a. înot, proscris, neatent
b. prescris, înnorat, predispus
c. antevorbitor, deszăpezit, anterior
d. inadecvat, indecent, intelectual

7. In enunţul: Singura problemă e că, într-o situaţie mereu surprinzătoare şi fascinantă, o nouă perspectivă poate fi un şoc. se regăsesc:

a. 2 cuvinte derivate
b. 3 cuvinte derivate
c. 4 cuvinte derivate
d. 5 cuvinte derivate

8. Expresia a bate pasul pe loc are sensul:

a. a bătători
b. a păsui
c. a defila
d. a stagna

9. Sunt corect despărţite în silabe toate cuvintele din seria:

a. sculpt-or, jert-fă, su-plu
b. sculpt-tor, a-le-e, cup-ru
c. tic-sit, ca-blu, linc-şii
d. cu-pru, tic-sit, ar-ctic

10. Conţin diftong toate cuvintele din seria:

a. creaţie, poartă, leoaică
b. rea, poate, viaţă
c. idee, roată, soartă
d. agreat, vie, popoare

11. Cuvântul ele conţine:

a. 3 litere, 3 sunete
b. 3 litere, 4 sunete
c. 3 litere, 2 sunete
d. 3 litere, 5 sunete

12. Forma verbală potrivită pentru a completa enunţul: Dacă toţi oamenii ar fi buni, lumea ... (a putea, modul condiţional-optativ, timpul prezent, persoana a III-a, numărul singular) căpăta un nou sens. este:

a. va putea
b. să poată
c. am putea
d. ar putea

13. Nu au formă de feminin toate substantivele din seria:

a. marinar, tenor, soldat
b. popă, soţ, ginere
c. domnitor, bucătar, copil
d. cocoş, tigru, frizer

14. Cuvântul subliniat din enunţul Casa lui se află pe malul răului, este:

a. pronume posesiv, cazul genitiv
b. adjectiv pronominal posesiv, cazul nominativ
c. pronume personal, cazul genitiv
d. adjectiv pronominal posesiv, cazul genitiv

15. În îmbinările de cuvinte a-şi stăpâni râsul, a-şi lua inima în dinţi, a-şi da sufletul, forma pronominală este:

a. pronume reflexiv, cazul acuzativ
b. pronume personal, cazul dativ
c. pronume reflexiv, cazul dativ
d. pronume posesiv, cazul genitiv

16. Toate adjectivele care nu permit grade de comparaţie sunt în seria:

a. extrem, polar, friguros, anterior
b. optim, superior, ciobănesc, nemaipomenit
c. sătesc, superb, hipersensibil, creativ
d. desăvârşit, colosal, uriaş, mare

17. În enunţul: Îl cunosc pe al treilea invitat. numeralul îndeplineşte funcţia sintactică de:

a. atribut substantival prepoziţional
b. complement indirect
c. complement direct
d. atribut adjectival

18. În enunţul: Este limpede că ai dreptate, adverbul îndeplineşte funcţia sintactică de:

a. nume predicativ
b. complement circumstanţial de mod
c. complement direct
d. atribut adverbial

19. Există numai conjuncţii în seria:

a. ci, şi, sau, dacă
b. fie, dar, că, pe
c. însă, deci, lângă, să
d. ori, în, de, aşadar

20. Enunţul în care verbul a fi are valoare de verb auxiliar este:

a. Locul elevului este la şcoală.
b. Ea este colega vecinului meu?
c. Vecinii mei ar fi plecat la mare dacă nu aveau o problemă.
d. Nu contează cât este cartea, eu tot o voi cumpăra!

21. Enunţul în care verbul se află la diateza pasivă este:

a. Eleva nu este atentă deloc.
b. În timpul anului, programa este parcursă integral.
c. Este probabil a reuşi la acest examen.
d. Nu-mi este sete acum.

22. Substantivele din enunţul: Locuinţa lui este situată lângă şcoala fiului meu. se află, în ordine, la următoarele cazuri:

a. nominativ, dativ, acuzativ
b. nominativ, acuzativ, dativ
c. nominativ, genitiv, acuzativ
d. nominativ, acuzativ, genitiv

23. Funcţia sintactică a structurii subliniate din enunţul: Mor de plictiseală, este:

a. complement circumstanţial de mod
b. complement indirect
c. complement circumstanţial de cauză
d. complement direct

24. În enunţul: Şi-a trimis colegii pentru a-l convinge, funcţia sintactică a structurii subliniate este:

a. complement circumstanţial de scop
b. complement circumstanţial de cauză
c. complement indirect
d. complement circumstanţial de loc

25. În fraza: Sunt foarte mulţi oameni ataşaţi de casă, de gospodărie, pe care îi invidiez şi îi admir deopotrivă, dar eu nu sunt aşa. există:

a. 3 predicate verbale, 1 predicat nominal
b. 2 predicate verbale, 2 predicate nominale
c. 3 predicate nominale, 1 predicat verbal
d. 4 predicate verbale

26. Fraza: Vreau o carte despre corpul uman care să conţină imagini inedite, conţine:

a. subiect subînţeles, subiect exprimat
b. subiect inclus, subiect exprimat
c. subiect exprimat, subiect subînţeles
d. subiect inclus, subiect subînţeles

27. Locuţiunea substantivală din enunţul: Băiatul are multe păreri de rău. îndeplineşte funcţia sintactică de:

a. atribut adjectival
b. atribut substantival prepoziţional
c. complement circumstanţial de mod
d. complement direct

28. Propoziţiile subordonate din fraza: Că n-ai vrut să mă aştepţi nu e vina ta. sunt în ordine:

a. completivă indirectă, completivă directă
b. subiectivă, completivă indirectă
c. circumstanţială de cauză, completivă directă
d. subiectivă, completivă directă

29. Pronumele relativ care introduce în fraza: Se ştie care va veni. o propoziţie subordonată:

a. subiectivă
b. predicativă
c. completivă directă
d. atributivă

30. Propoziţia subordonată din fraza: Omul pare că munceşte cu plăcere, este:

a. subiectivă
b. predicativă
c. completivă directă
d. circumstanţială de mod

31. Elementul regent pentru subordonata din fraza: S-a gândit de multe ori, în această iarnă friguroasă şi grea, să plece la munte, este:

a. în această
b. iarnă
c. s-a gândit
d. de multe ori

32. În fraza: Mai totdeauna, când ne jucam cu el, făcea un tărăboi să capete şi el măcar o dată drepturi depline de lider ca să le arate celorlalţi ce înseamnă şefia, există:

a. 5 propoziţii subordonate
b. 4 propoziţii subordonate
c. 3 propoziţii subordonate
d. 6 propoziţii subordonate

33. Propoziţia subordonată din fraza: Se întristase că nu luase premiu, este:

a. completivă indirectă
b. subiectivă
c. completivă indirectă
d. circumstanţială de cauză

34. Prin expansiunea cuvântului subliniat din propoziţia: La pomul lăudat, nu te duci cu sacul. se obţine o propoziţie subordonată:

a. atributivă
b. predicativă
c. subiectivă
d. completivă directă

35. În fraza: Ne vedem la ce oră decizi tu. există o subordonată:

a. completivă indirectă
b. completivă directă
c. circumstanţială de timp
d. circumstanţială de cauză

36. Adverbul relativ cum introduce o propoziţie subordonată atributivă în fraza:

a. Se gândea cum să rezolve problema.
b. Nu ştia cum să rezolve problema.
c. Nu ştia modul cum să rezolve problema.
d. Nu se ştie cum va rezolva problema.

37. Prin contragerea propoziţiei subordonate din fraza: Mă întorc de unde am pescuit, se obţine:

a. complement circumstanţial de mod
b. complement circumstanţial de loc
c. complement indirect
d. complement circumstanţial de cauză

38. In fraza: Du-te de-ţi vezi de treabă, propoziţia subordonată este:

a. circumstanţială de scop
b. completivă directă
c. circumstanţială de cauză
d. circumstanţială de loc

39. Sunt scrise corect toate cuvintele din enunţul:

a. Mi-ar place să vorbesc ceva cu părinţi voştri.
b. Mi-ar place să vorbesc ceva cu părinţii voştri.
c. Mi-ar plăcea să vorbesc ceva cu părinţii voştrii.
d. Mi-ar plăcea să vorbesc ceva cu părinţii voştri.

40. Este corect enunţul:

a. Nu mai o ştiu pe noua profesoară.
b. Te mândreşti cu nepoţii tăi.
c. În clasa noastră eram uniţi ca şi prietenii.
d. O ştiu decât pe colega din banca a treia.

Limba Engleză

41. Helen ... Japanese at evening classes this term although last year she studied French.

a. is studying
b. studies
c. study
d. studyed

42. He doesn’t know...

a. what this word is meaning.
b. what this word means.
c. what this word mean.
d. what does this word mean.

43. This workbook is ... useful than that one.

a. less
b. as
c. so
d. the same

44. If the weather ... fine, we could go on a trip.

a. will be
b. would be
c. are
d. were

45. ..., I wouldn’t have passed the exam.

a. If it hadn’t been for Paul
b. If Paul wouldn’t help me
c. If Paul help me
d. If Paul doesn’t help me

46. This is a situation I can easily deal with. I don’t need ... information.

a. many
b. much
c. lot
d. a lot

47. In the past people used ... to plough the land.

a. ox
b. sheeps
c. oxen
d. oxes

48. Let’s go home,... ?

a. will you
b. shall we
c. don’t we
d. aren’t we

49. The grass is wet. It... .

a. can rain
b. would rain
c. will have rained
d. must have rained

50. By the time you ... tomorrow, I...

a. caii; will have had my car serviced.
b. will caii; will have had my car serviced.
c. caii; will serviced my car.
d. will be calling; am having my car serviced.

51. “Where were you yesterday?”, Mary asked.

a. Mary asked me where were I yesterday.
b. Mary said where I was yesterday.
c. Mary wondered where were I the day before.
d. Mary asked me where I had been the day before.

52. No sooner had the politician stepped onto the stage ... the joumalists ... asking him a lot of questions.

a. then; start
b. when; are starting
c. when; were starting
d. than; started

53. As none of us can agree ... you ... this matter, we won’t discuss it again.

a. with; on
b. on; with
c. about; to
d. to; about

54. Neither eating junk food ... playing computer games all day long helps you stay...

a. or; a couch potato
b. nor; slim and slender
c. either; unhealthy
d. and; slim and thin

55. It is worth ... a new hobby since there is nothing else you can do.

a. to take up
b. to have taken up
c. taking up
d. take up

Legislaţie specifică M.A.I, precum şi instituţiilor politice ale statului

56. In realizarea atribuţiilor ce îi revin, potrivit Legii nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, unul din drepturile şi obligaţiile principale ale poliţistul învestit cu exerciţiul autorităţii publice este următorul:

a. să efectueze controale şi razii indiferent dacă există sau nu indicii probabile cu privire la săvârşirea de infracţiuni ori prezentarea de bunuri
b. să conducă persoane la sediul primăriei
c. să legitimeze şi să stabilească identitatea persoanelor, în condiţiile prezentei legi
d. să efectueze controlul vizual al persoanei legitimate şi, dacă i se pare suspectă, să procedeze la conducerea acesteia la sediul unei instituţii publice

57. Conform Legii nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, în cazurile de legitimă apărare poliţistul poate folosi armele de foc:

a. doar cu somaţie
b. fără somaţie
c. cu somaţie şi executarea de foc de avertisment
d. cu somaţie şi executare foc în plan vertical

58. Potrivit Legii nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, poliţistul are obligaţia să poarte asupra sa:

a. insigna de poliţist sau legitimaţia de serviciu şi mijloacele de constrângere şi de protecţie din dotare
b. ordinul de serviciu şi mijloacele de constrângere şi de protecţie din dotare
c. tableta conectatată la internet pentru vizualizarea bazelor de date în timp util
d. legitimaţia, actele de identitate şi actele autospecialei pe care o foloseşte în exercitarea atribuţiilor de serviciu

59. Potrivit Legii nr. 218/ 2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, Inspectoratul General al Poliţiei Române este condus de:

a. inspector general cu rang de secretar de stat
b. ministrul afacerilor interne
c. inspector şef numit de ministrul afacerilor interne
d. director general

60. În conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul Poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, poliţistul poate fi recompensat prin:

a. concediu de odihnă pe o perioadă de 3-5 zile
b. titluri de stat, pentru acte de eroism, curaj, devotament
c. felicitări scrise sau verbale aduse la cunoştinţă, individual sau în faţa personalului, pentru îndeplinirea deosebită a atribuţiilor de serviciu şi misiuni
d. oferirea de certificate de apreciere

61. În conformitate cu prevederile Legii nr. 550/2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române, cu modificările şi completările ulterioare, Jandarmeria Română este organizată pe principii:

a. economice
b. militare
c. administrative
d. sociale

62. În conformitate cu prevederile Legii nr. 550/2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române, cu modificările şi completările ulterioare, instituţiile militare de învăţământ sunt structuri destinate:

a. formării iniţiale a personalului militar şi contractual al Ministerului Afacerilor Interne
b. executării misiunilor operative încredinţate Jandarmeriei Române
c. formării continue, pregătirii şi specializării personalului Jandarmeriei Române
d. planificării şi coordonării misiunilor operative încredinţate Jandarmeriei Române

63. În conformitate cu prevederile Legii nr. 550/2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române, cu modificările şi completările ulterioare, pe durata stării de război, Jandarmeria Română se subordonează operaţional autorităţii militare naţionale la nivel:

a. tehnic
b. operativ
c. analitic
d. strategic

64. În conformitate cu prevederile Legii nr. 550/2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române, cu modificările şi completările ulterioare, Jandarmeria Română, prin structurile sale specializate:

a. execută misiuni de restabilire a ordinii publice când aceasta a fost tulburată prin orice fel de acţiuni sau fapte care contravin legilor în vigoare
b. execută misiuni de menţinere a ordinii publice când aceasta a fost tulburată prin orice fel de acţiuni sau fapte care contravin legilor în vigoare
c. execută misiuni de asigurare a ordinii publice când aceasta a fost grav tulburată prin orice fel de acţiuni sau fapte care contravin legilor în vigoare
d. execută misiuni de îndrumare şi dirijare a circulaţiei rutiere şi pietonale

65. În conformitate cu prevederile Legii nr. 550/2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române, cu modificările şi completările ulterioare, formarea subofiţerilor se realizează în:

a. Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza”, specialitatea "Jandarmi”
b. Centrul de pregătire şi perfecţionare al Jandarmeriei Române
c. Inspectoratul de Jandarmi Judeţean
d. Şcoala Militară de Subofiţeri de Jandarmi

66. Conform O.U.G. nr. 104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române, din structura organizatorică a Poliţiei de Frontieră Române nu fac parte:

a. secţii de poliţie de frontieră
b. Garda de Coastă
c. grupuri de nave ale poliţiei de frontieră
d. servicii teritoriale ale poliţiei de frontieră

67. Din structura organizatorică a Poliţiei de Frontieră Române fac parte:

a. inspectorate judeţene ale poliţiei de frontieră
b. secţii locale ale poliţiei de frontieră
c. centre, birouri şi puncte de contact
d. secţii teritoriale ale poliţiei de frontieră

68. Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor teritoriale ale Poliţiei de Frontieră Române se aprobă de către:

a. ministrul afacerilor interne
b. inspectorul general al poliţiei de frontieră
c. inspectorul teritorial al poliţiei de frontieră
d. prefectul judeţului pe raza căruia se află unitatea teritorială a poliţiei de frontieră

69. Conform O.U.G. nr. 104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române, structurile de execuţie ale Gărzii de Coastă şi inspectoratelor teritoriale ale poliţiei de frontieră sunt:

a. servicii judeţene ale poliţiei de frontieră
b. servicii teritoriale ale poliţiei de frontieră care au competenţă teritorială generală
c. sectoare şi grupuri de nave care au competenţă teritorială limitată
d. aeroporturi destinate traficului internaţional

70. Conform O.U.G. nr. 104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române nu este atribuţie a Poliţiei de Frontieră Române:

a. asigură protecţia transporturilor speciale ce tranzitează teritoriul naţional al României
b. constată contravenţiile şi aplică sancţiunile contravenţionale potrivit legii
c. asigură menţinerea ordinii şi liniştii publice în punctele de trecere a frontierei de stat, iar la solicitarea altor autorităţi ale statului participă la astfel de acţiuni în localităţile din zona de frontieră
d. desfăşoară activităţi pentru constatarea faptelor penale şi, prin organele de cercetare penală ale poliţiei judiciare din cadrul Poliţiei de Frontieră Române, efectuează cercetări în legătură cu acestea, conform legii

71. În conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare, structura organizatorică şi efectivele Ministerului Afacerilor Interne se aprobă prin:

a. ordonanţă de urgenţă a Guvernului
b. decret al Preşedintelui României
c. ordin al ministrului afacerilor interne
d. hotărâre a Guvernului

72. Potrivit Constituţiei României, în unităţile adminsitrativ-teritoriale în care cetăţenii aparţinând unei minorităţi naţionale au o pondere semnificativă, se asigură folosirea limbii minorităţii naţionale respective:

a. în mod facultativ, numai în limba minorităţii respective
b. în scris şi în oral
c. doar în înscrisurile oficiale ale statelor terţe
d. de către Prim-Ministru, cu ocazia activităţilor desfăşurate de către demnitarii statelor a căror minoritate este prezentă pe teritoriul administrativ al localităţii

73. Conform Constituţiei României, numărul deputaţilor şi al senatorilor se stabileşte prin:

a. legea electorală, în raport cu populaţia ţării
b. legea electorală, în raport cu procentul de voturi obţinute la alegerile parlamentare
c. decret prezidenţial, în raport cu numărul participanţilor la vot
d. decret prezidenţial, în raport cu procentul de voturi obţinute la alegerile parlamentare de către partidele politice care au obţinut pragul minim electoral

74. Conform O.U.G. nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, constituie atribuţie a Ministerului Afacerilor Interne, în domeniul ordinii, siguranţei publice şi securităţii naţionale:

a. îndrumă şi controlează activitatea procurorilor şi a parchetelor de pe lângă instanţele de judecată cu privire la exercitarea atribuţiilor prevăzute de lege
b. implementează politicile României în domeniul afacerilor externe
c. conduce activitatea Agenţiei Naţionale de Integritate
d. asigură respectarea regimului frontierei de stat a României şi realizează coordonarea interministerială în acest domeniu

75. Potrivit Constituţiei României, mandatul Preşedintelui României este de:

a. 3 ani
b. 4 ani
c. 5 ani
d. 6 ani

Educaţie civică şi cetăţenescă, exerciţii de evaluare a capacităţii de analiză şi sinteză, precum şi exerciţii privind deprinderea raţionamentului logic

76. Înțelesul termenului legitim este:

a. care încalcă condiţiile prevăzute de lege
b. persoană care încalcă legea
c. întemeiat pe lege
d. care contravine principiilor de drept

77. Identificaţi varianta care exprimă corect funcţiile partidelor politice:

a. Amplificarea procesului de conştientizare privind interesele fundamentale ale unor grupuri largi de cetăţeni, organizarea cetăţenilor pe temeiul unor principii care să asigure desfăşurarea acţiunilor, formarea şi pregătirea cadrelor necesare aparatului de stat, asigurarea guvernării
b. Asigurarea guvernării, accesul nelimitat la procesul de luare a deciziilor în cadrul partidelor politice, organizarea cetăţenilor pe temeiul unor principii care să asigure desfăşurarea acţiunilor, formarea şi pregătirea cadrelor militare
c. Amplificarea procesului de conştientizare privind interesele fundamentale ale unor grupuri largi de cetăţeni, asigurarea guvernării, stabilirea principiilor privind accesul la guvernare, organizarea societăţii
d. Amplificarea procesului de conştientizare privind interesele fundamentale ale unor anumite partide politice, organizarea cetăţenilor pe temeiul unor principii care să asigure desfăşurarea acţiunilor, formarea şi pregătirea cadrelor necesare aparatului de stat, asigurarea guvernării

78. Alegeţi varianta incorectă privind Campania electorală:

a. campania electorală se desfăşoară la încheierea unui ciclu de guvernare, la termenele prevăzute de constituţie sau cu anticipaţie
b. campania electorală este o precondiţie a preluării şi exercitării puterii politice
c. campania electorală se stabileşte în funcţie de obiectivul urmărit de mass-media
d. durata campaniei electorale este stabilită prin lege

79. Identificaţi libertatea la care face referire următorul enunţ: Orice persoană are dreptul la libertatea de întrunire paşnică şi la libertatea de asociere, inclusiv dreptul de a constitui cu alţii sindicate şi de a se afilia la sindicate pentru apărarea intereselor sale.

a. libertatea de gândire, de conştiinţă şi de religie
b. libertatea de întrunire şi de asociere
c. libertatea de a avea un proces echitabil
d. libertatea de exprimare

80. Un avantaj al regimului democratic, comparativ cu cel totalitar, este următorul:

a. permite afirmarea egalităţii naturale a oamenilor (egalitatea lor în privinţa calităţilor fizice şi intelectuale)
b. elimină posibilitatea încălcării drepturilor minorităţilor
c. persoanele se manifestă în concordanţă cu interesele şi convingerile lor, în plan social, politic, economic
d. generează mecanisme prin care fenomenele de manipulare sunt anulate

81. Principiul domniei legii impune:

a. ca acţiunile cetăţenilor şi ale autorităţilor să fie conforme cu normele juridice în vigoare
b. acordarea unor privilegii minorităţilor oprimate pe parcursul istoriei
c. acceptarea formelor uşoare de discriminare pentru categoriile sociale aflate în situaţii de risc
d. manifestarea continuă a voinţei majorităţii, fără să se ţină cont de grupurile minoritare

82. În regiunea A, mass media este finanţată din fonduri guvernamentale. În această situaţie se poate afirma că:

a. se asigură obiectivitatea în transmiterea informaţiilor către cetăţeni
b. jurnaliştii servesc interesului public pentru că nu manipulează cetăţenii
c. cetăţenii au acces la informaţii care redau adevărul evenimentelor desfăşurate
d. jurnaliştii îşi limitează funcţia critică a puterii politice, deoarece depind de fondurile guvernamentale

83. Cetăţenia europeană:

a. este opusă cetăţeniei naţionale
b. limitează posibilitatea de circulaţie în statele Uniunii Europene
c. conferă drept de stabilire în statele Uniunii Europene
d. asigură accesul la serviciile sociale doar în ţara de origine

84. Termenul Albă ca Zăpada este, din punct de vedere extensional:

a. factual - vid, singular, precis, distributiv
b. factual - vid, singular, pozitiv, compus
c. nevid, singular, negativ, colectiv
d. nevid, singular, abstract, distributiv

85. Subcontrara propoziţiei Unii sportivi nu sunt elevi este:

a. Unii sportivi sunt elevi
b. Toţi sportivii sunt elevi
c. Unii elevi sunt sportivi
d. Nici un sportiv nu este elev

86. Termenii stat şi stat democratic sunt în raport de:

a. contradicţie
b. încrucişare/intersectare
c. ordonare
d. identitate

87. Identificaţi care dintre următoarele propoziţii surprinde conversa propoziţiei Niciun om nu este nemuritor.

a. Toţi oamenii sunt muritori
b. Unele plante nu sunt fiinţe
c. Unii oameni nu sunt nemuritori
d. Nicio fiinţă nemuritoare nu este om

88. Cercetătorii au descoperit trei noi forme de bacterii: T, W şi Z. În urma studiilor realizate, ei au stabilit că nicio bacterie T nu este W, dar există bacterii W care sunt Z. Care propoziţie poate fi derivată cu necesitate din cele două propoziţii referitoare la bacterii enunţate mai sus?

a. Există bacterii T care sunt Z
b. Anumite bacterii Z nu sunt T
c. Bacteriile Z sunt W
d. Nicio bacterie Z nu este T

89. Raţionamentul dacă fiecare sportiv este disciplinat, atunci toţi sportivii sunt disciplinaţi este un exemplu de:

a. conversiune
b. obversiune
c. silogism
d. inducţie completă

90. Dacă termenului agent de poliţie i se adaugă proprietatea din Câmpina, atunci:

a. intensiunea scade şi extensiunea creşte
b. intensiunea şi extensiunea rămân neschimbate
c. intensiunea creşte şi extensiunea scade
d. intensiunea şi extensiunea scad

Test efectuat de: _0_ ori.

Go Back