Test română-franceză sesiunea 2022

1. Sunt sinonime toate cuvintele din seria:

a. curbat, rotit, tolănit
b. sucit, doborât, încovoiat
c. contorsionat, învârtit, încolăcit
d. prăbuşit, înfăşurat, torsionat

2. Fac parte din câmpul semantic al adjectivului oneros toate cuvintele din seria:

a. apăsător, necinstit, eficace
b. covârşitor, ilicit, incorect
c. neprielnic, imoral, ilegal
d. copleşitor, nefavorbil, inadecvat

3. Antonimul cuvântului defăimare este:

a. conectare
b. separare
c. defavorizare
d. elogiere

4. Sensul neologismului prezumtiv este:

a. probabil
b. predispus
c. precis
d. proscris

5. Enunţul care nu conţine un pleonasm este:

a. Problemele dificile nu au o soluţie imediată.
b. Tennenele presante sunt stringente.
c. Au fost acuzaţi de divizarea societăţii scindate.
d. Ei au colaborat întotdeauna împreună.

6. Toate cuvintele sunt derivate cu prefix în seria:

a. înot, proscris, neatent
b. prescris, înnorat, predispus
c. antevorbitor, deszăpezit, anterior
d. inadecvat, indecent, intelectual

7. În enunţul: Singura problemă e că, într-o situaţie mereu surprinzătoare şi fascinantă, o nouă perspectivă poate fi un şoc. se regăsesc:

a. 2 cuvinte derivate
b. 3 cuvinte derivate
c. 4 cuvinte derivate
d. 5 cuvinte derivate

8. Expresia a bate pasul pe loc are sensul:

a. a bătători
b. a păsui
c. a defila
d. a stagna

9. Sunt corect despărţite în silabe toate cuvintele din seria:

a. sculpt-or, jert-fa, su-plu
b. sculpt-tor, a-le-e, cup-ru
c. tic-sit, ca-blu, linc-şii
d. cu-pru, tic-sit, ar-ctic

10. Conţin diftong toate cuvintele din seria:

a. creaţie, poartă, leoaică
b. rea, poate, viaţă
c. idee, roată, soartă
d. agreat, vie, popoare

11. Cuvântul ele conţine:

a. 3 litere, 3 sunete
b. 3 litere, 4 sunete
c. 3 litere, 2 sunete
d. 3 litere, 5 sunete

12. Forma verbală potrivită pentru a completa enunţul: Dacă toţi oamenii ar fi buni, lumea ... {a putea, modul condiţional-optativ, timpul prezent, persoana a IlI-a, numărul singular) căpăta un nou sens. este:

a. va putea
b. să poată
c. am putea
d. ar putea

13. Nu au formă de feminin toate substantivele din seria:

a. marinar, tenor, soldat
b. popă, soţ, ginere
c. domnitor, bucătar, copil
d. cocoş, tigru, frizer

14. Cuvântul subliniat din enunţul Casa lui se află pe malul răului, este:

a. pronume posesiv, cazul genitiv
b. adjectiv pronominal posesiv, cazul nominativ
c. pronume personal, cazul genitiv
d. adjectiv pronominal posesiv, cazul genitiv

15. În îmbinările de cuvinte a-şi stăpâni râsul, a-şi lua inima în dinţi, a-şi da sufletul, forma pronominală este:

a. pronume reflexiv, cazul acuzativ
b. pronume personal, cazul dativ
c. pronume reflexiv, cazul dativ
d. pronume posesiv, cazul genitiv

16. Toate adjectivele care nu permit grade de comparaţie sunt în seria:

a. extrem, polar, friguros, anterior
b. optim, superior, ciobănesc, nemaipomenit
c. sătesc, superb, hipersensibil, creativ
d. desăvârşit, colosal, uriaş, mare

17. În enunţul: îl cunosc pe al treilea invitat. numeralul îndeplineşte funcţia sintactică de:

a. atribut substantival prepoziţional
b. complement indirect
c. complement direct
d. atribut adjectival

18. În enunţul: Este limpede că ai dreptate, adverbul îndeplineşte funcţia sintactică de:

a. nume predicativ
b. complement circumstanţial de mod
c. complement direct
d. atribut adverbial

19. Există numai conjuncţii în seria:

a. ci, şi, sau, dacă
b. fie, dar, că, pe
c. însă, deci, lângă, să
d. ori, în, de, aşadar

20. Enunţul în care verbul a fi are valoare de verb auxiliar este:

a. Locul elevului este la şcoală.
b. Ea este colega vecinului meu?
c. Vecinii mei ar fi plecat la mare dacă nu aveau o problemă.
d. Nu contează cât este cartea, eu tot o voi cumpăra!

21. Enunţul în care verbul se află la diateza pasivă este:

a. Eleva nu este atentă deloc.
b. În timpul anului, programa este parcursă integral.
c. Este probabil a reuşi la acest examen.
d. Nu-mi este sete acum.

22. Substantivele din enunţul: Locuinţa lui este situată lângă şcoala fiului meu. se află, în ordine, la următoarele cazuri:

a. nominativ, dativ, acuzativ
b. nominativ, acuzativ, dativ
c. nominativ, genitiv, acuzativ
d. nominativ, acuzativ, genitiv

23. Funcţia sintactică a structurii subliniate din enunţul: Mor de plictiseală. este:

a. complement circumstanţial de mod
b. complement indirect
c. complement circumstanţial de cauză
d. complement direct

24. În enunţul: Şi-a trimis colegii pentru a-l convinge., funcţia sintactică a structurii subliniate este:

a. complement circumstanţial de scop
b. complement circumstanţial de cauză
c. complement indirect
d. complement circumstanţial de loc

25. În fraza: Sunt foarte mulţi oameni ataşaţi de casă, de gospodărie, pe care îi invidiez şi îi admir deopotrivă, dar eu nu sunt aşa. există:

a. 3 predicate verbale, 1 predicat nominal
b. 2 predicate verbale, 2 predicate nominale
c. 3 predicate nominale, 1 predicat verbal
d. 4 predicate verbale

26. Fraza: Vreau o carte despre corpul uman care să conţină imagini inedite, conţine:

a. subiect subînţeles, subiect exprimat
b. subiect inclus, subiect exprimat
c. subiect exprimat, subiect subînţeles
d. subiect inclus, subiect subînţeles

27. Locuţiunea substantivală din enunţul: Băiatul are multe păreri de rău. îndeplineşte funcţia sintactică de:

a. atribut adjectival
b. atribut substantival prepoziţional
c. complement circumstanţial de mod
d. complement direct

28. Propoziţiile subordonate din fraza: Că n-ai vrut să mă aştepţi nu e vina ta. sunt în ordine:

a. completivă indirectă, completivă directă
b. subiectivă, completivă indirectă
c. circumstanţială de cauză, completivă directă
d. subiectivă, completivă directă

29. Pronumele relativ care introduce în fraza: Se ştie care va veni. o propoziţie subordonată:

a. subiectivă
b. predicativă
c. completivă directă
d. atributivă

30. Propoziţia subordonată din fraza: Omul pare că munceşte cu plăcere, este:

a. subiectivă
b. predicativă
c. completivă directă
d. circumstanţială de mod

31. Elementul regent pentru subordonata din fraza: S-a gândit de multe ori, în această iarnă friguroasă şi grea, să plece la munte, este:

a. în această
b. iarnă
c. s-a gândit
d. de multe ori

32. În fraza: Mai totdeauna, când ne jucam cu el, făcea un tărăboi să capete şi el măcar o dată drepturi depline de lider ca să le arate celorlalţi ce înseamnă şefia, există:

a. 5 propoziţii subordonate
b. 4 propoziţii subordonate
c. 3 propoziţii subordonate
d. 6 propoziţii subordonate

33. Propoziţia subordonată din fraza: Se întristase că nu luase premiu, este:

a. completivă indirectă
b. subiectivă
c. completivă indirectă
d. circumstanţială de cauză

34. Prin expansiunea cuvântului subliniat din propoziţia: La pomul lăudat, nu te duci cu sacul. se obţine o propoziţie subordonată:

a. atributivă
b. predicativă
c. subiectivă
d. completivă directă

35. În fraza: Ne vedem la ce oră decizi tu. există o subordonată:

a. completivă indirectă
b. completivă directă
c. circumstanţială de timp
d. circumstanţială de cauză

36. Adverbul relativ cum introduce o propoziţie subordonată atributivă în fraza:

a. Se gândea cum să rezolve problema.
b. Nu ştia cum să rezolve problema.
c. Nu ştia modul cum să rezolve problema.
d. Nu se ştie cum va rezolva problema.

37. Prin contragerea propoziţiei subordonate din fraza: Mă întorc de unde am pescuit, se obţine:

a. complement circumstanţial de mod
b. complement circumstanţial de loc
c. complement indirect
d. complement circumstanţial de cauză

38. In fraza: Du-te de-ţi vezi de treabă, propoziţia subordonată este:

a. circumstanţială de scop
b. completivă directă
c. circumstanţială de cauză
d. circumstanţială de loc

39. Sunt scrise corect toate cuvintele din enunţul:

a. Mi-ar place să vorbesc ceva cu părinţi voştri.
b. Mi-ar place să vorbesc ceva cu părinţii voştri.
c. Mi-ar plăcea să vorbesc ceva cu părinţii voştrii.
d. Mi-ar plăcea să vorbesc ceva cu părinţii voştri.

40. Este corect enunţul:

a. Nu mai o ştiu pe noua profesoară.
b. Te mândreşti cu nepoţii tăi.
c. In clasa noastră eram uniţi ca şi prietenii.
d. O ştiu decât pe colega din banca a treia.


Limba franceză

41. Il va acheter moins ... huile.

a. du
b. d'
c. de la
d. de P

42. J'ai connu un ... célèbre.

a. Turcq
b. Turc
c. Turque
d. Turcque

43. Pierre aime aller aux ... de film.

a. festivaux
b. festivales
c. festivals
d. festivalles

44. Le jus de fruits est... en France qu'en Allemagne.

a. bon
b. mauvais
c. meilleur
d. plus bon

45. La femme ... tu me parles est ma sœur.

a. que
b. qui
c. quelle
d. dont

46. Ces appartements ressemblent à ... que tu as vus hier.

a. celle
b. ces
c. celles
d. ceux

47. Les parents de Sophie sont... de Suisse.

a. rentrés
b. rentrées
c. rentres
d. rentré

48. Le professeur parle fort pour que les élèves ... comprennent la consigne.

a. puissent
b. peuvent
c. pouvaient
d. pourraient

49. Si j'avais de l'argent, j' ... aux États-Unis.

a. allais
b. irai
c. allai
d. irais

50. Travaillez ... si vous voulez gagner le concours!

a. d'avantage
b. davantages
c. davantage
d. d'avantages

51. Marcel m'a annoncé qu'il... demain.

a. viendrait
b. viendras
c. viendrais
d. vierme

52. C'est le plus émouvant spectacle ... j'aie jamais vu.

a. qui
b. que
c. dont
d. où

53. Je suis fâché, donc je ne viendrai... te voir.

a. plus
b. pas un
c. pas jamais
d. personne

54. Quel est le synonyme du mot en italique? Il est devenu inquiet après avoir perdu son emploi.

a. angoisse
b. maladroit
c. heureux
d. ravi

55. Quel est l'antonyme du mot en italique? Mon frère est un jeune homme maigre.

a. gras
b. gros
c. grand
d. géant

Legislaţie specifică M.A.I, precum şi instituţiilor politice ale statului

56. În realizarea atribuţiilor ce îi revin, potrivit Legii nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, unul din drepturile şi obligaţiile principale ale poliţistului învestit cu exerciţiul autorităţii publice este următorul:

a. să efectueze controale şi razii indiferent dacă există sau nu indicii probabile cu privire la săvârşirea de infracţiuni ori prezentarea de bunuri
b. să conducă persoane la sediul primăriei
c. să legitimeze şi să stabilească identitatea persoanelor, în condiţiile prezentei legi
d. să efectueze controlul vizual al persoanei legitimate şi, dacă i se pare suspectă, să procedeze la conducerea acesteia la sediul unei instituţii publice

57. Conform Legii nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, în cazurile de legitimă apărare poliţistul poate folosi armele de foc:

a. doar cu somaţie
b. fără somaţie
c. cu somaţie şi executarea de foc de avertisment
d. cu somaţie şi executare foc în plan vertical

58. Potrivit Legii nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, poliţistul are obligaţia să poarte asupra sa:

a. insigna de poliţist sau legitimaţia de serviciu şi mijloacele de constrângere şi de protecţie din dotare
b. ordinul de serviciu şi mijloacele de constrângere şi de protecţie din dotare
c. tableta conectată la internet pentru vizualizarea bazelor de date în timp util
d. legitimaţia, actele de identitate şi actele autospecialei pe care o foloseşte în exercitarea atribuţiilor de serviciu

59. Potrivit Legii nr. 218/ 2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, Inspectoratul General al Poliţiei Române este condus de:

a. inspector general cu rang de secretar de stat
b. ministrul afacerilor interne
c. inspector şef numit de ministrul afacerilor interne
d. director general

60. În conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul Poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, poliţistul poate fi recompensat prin:

a. concediu de odihnă pe o perioadă de 3-5 zile
b. titluri de stat, pentru acte de eroism, curaj, devotament
c. felicitări scrise sau verbale aduse la cunoştinţă, individual sau în faţa personalului, pentru îndeplinirea deosebită a atribuţiilor de servicu şi misiuni
d. oferirea de certificate de apreciere

61. În conformitate cu prevederile Legii nr. 550/2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române, cu modificările şi completările ulterioare, Jandarmeria Română este organizată pe principii:

a. economice
b. militare
c. administrative
d. sociale

62. În conformitate cu prevederile Legii nr. 550/2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române, cu modificările şi completările ulterioare, instituţiile militare de învăţământ sunt structuri destinate:

a. formării iniţiale a personalului militar şi contractual al Ministerului Afacerilor Interne
b. executării misiunilor operative încredinţate Jandarmeriei Române
c. formării continue, pregătirii şi specializării personalului Jandarmeriei Române
d. planificării şi coordonării misiunilor operative încredinţate Jandarmeriei Române

63. În conformitate cu prevederile Legii nr. 550/2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române, cu modificările şi completările ulterioare, pe durata stării de război, Jandarmeria Română se subordonează operaţional autorităţii militare naţionale la nivel:

a. tehnic
b. operativ
c. analitic
d. strategic

64. În conformitate cu prevederile Legii nr. 550/2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române, cu modificările şi completările ulterioare, Jandarmeria Română, prin structurile sale specializate:

a. execută misiuni de restabilire a ordinii publice când aceasta a fost tulburată prin orice fel de acţiuni sau fapte care contravin legilor în vigoare
b. execută misiuni de menţinere a ordinii publice când aceasta a fost tulburată prin orice fel de acţiuni sau fapte care contravin legilor în vigoare
c. execută misiuni de asigurare a ordinii publice când aceasta a fost grav tulburată prin orice fel de acţiuni sau fapte care contravin legilor în vigoare
d. execută misiuni de îndrumare şi dirijare a circulaţiei rutiere şi pietonale

65. În conformitate cu prevederile Legii nr. 550/2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române, cu modificările şi completările ulterioare, formarea subofiţerilor se realizează în:

a. Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza”, specialitatea "Jandarmi”
b. Centrul de pregătire şi perfecţionare al Jandarmeriei Române
c. Inspectoratul de Jandarmi Judeţean
d. Școala Militară de Subofiţeri de Jandarmi

66. Conform O.U.G. nr. 104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române, din structura organizatorică a Poliţiei de Frontieră Române nu fac parte:

a. secţii de poliţie de frontieră
b. Garda de Coastă
c. grupuri de nave ale poliţiei de frontieră
d. servicii teritoriale ale poliţiei de frontieră

67. Din structura organizatorică a Poliției de Frontieră Române fac parte:

a. inspectorate județene ale poliției de frontieră
b. secții locale ale poliției de frontieră
c. centre, birouri și puncte de contact
d. secții teritoriale ale poliției de frontieră

68. Regulamentul de organizare și funcționare a unităților teritoriale ale Poliției de Frontieră Române se aprobă de către:

a. ministrul afacerilor interne
b. inspectorul general al poliției de frontieră
c. inspectorul teritorial al poliției de frontieră
d. prefectul județului pe raza căruia se află unitatea teritorială a poliției de frontieră

69. Conform O.U.G. nr. 104/2001 privind organizarea și funcționarea Poliției de Frontieră Române, structurile de execuție ale Gărzii de Coastă și inspectoratelor teritoriale ale poliției de frontieră sunt:

a. servicii județene ale poliției de frontieră
b. servicii teritoriale ale poliției de frontieră care au competență teritorială generală
c. sectoare și grupuri de nave care au competență teritorială limitată
d. aeroporturi destinate traficului internațional

70. Conform O.U.G. nr. 104/2001 privind organizarea și funcționarea Poliției de Frontieră Române nu este atribuție a Poliției de Frontieră Române:

a. asigură protecția transporturilor speciale ce tranzitează teritoriul național al României
b. constată contravențiile și aplică sancțiunile contravenționale potrivit legii
c. asigură menținerea ordinii și liniștii publice în punctele de trecere a frontierei de stat, iar la solicitarea altor autorități ale statului participă la astfel de acțiuni în localitățile din zona de frontieră
d. desfășoară activități pentru constatarea faptelor penale și, prin organele de cercetare penală ale poliției judiciare din cadrul Poliției de Frontieră Române, efectuează cercetări în legătură cu acestea, conform legii

71. În conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare, structura organizatorică și efectivele Ministerului Afacerilor Interne se aprobă prin:

a. ordonanță de urgență a Guvernului
b. decret al Președintelui României
c. ordin al ministrului afacerilor interne
d. hotărâre a Guvernului

72. Potrivit Constituției României, în unitățile administrativ-teritoriale în care cetățenii aparținând unei minorități naționale au o pondere semnificativă, se asigură folosirea limbii minorității naționale respective:

a. în mod facultativ, numai în limba minorității respective
b. în scris și în oral
c. doar în înscrisurile oficiale ale statelor terțe
d. de către Prim-Ministru, cu ocazia activităților desfășurate de către demnitarii statelor a căror minoritate este prezentă pe teritoriul administrativ al localității

73. Conform Constituției României, numărul deputaților și al senatorilor se stabilește prin:

a. legea electorală, în raport cu populația țării
b. legea electorală, în raport cu procentul de voturi obținute la alegerile parlamentare
c. decret prezidențial, în raport cu numărul participanților la vot
d. decret prezidențial, în raport cu procentul de voturi obținute la alegerile parlamentare de către partidele politice care au obținut pragul minim electoral

74. Conform O.U.G. nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, constituie atribuție a Ministerului Afacerilor Interne, în domeniul ordinii, siguranței publice și securității naționale:

a. îndrumă și controlează activitatea procurorilor și a parchetelor de pe lângă instanțele de judecată cu privire la exercitarea atribuțiilor prevăzute de lege
b. implementează politicile României în domeniul afacerilor externe
c. conduce activitatea Agenției Naționale de Integritate
d. asigură respectarea regimului frontierei de stat a României și realizează coordonarea interministerială în acest domeniu

75. Potrivit Constituției României, mandatul Președintelui României este de:

a. 3 ani
b. 4 ani
c. 5 ani
d. 6 ani


Educaţie civică şi cetăţenescă, exerciţii de evaluare a capacităţii de analiză şi sinteză, precum şi exerciţii privind deprinderea raţionamentului logic

76. Înțelesul termenului legitim este:

a. care încalcă condițiile prevăzute de lege
b. persoană care încalcă legea
c. întemeiat pe lege
d. care contravine principiilor de drept

77. Identificați varianta care exprimă corect funcțiile partidelor politice:

a. Amplificarea procesului de conștientizare privind interesele fundamentale ale unor grupuri largi de cetățeni, organizarea cetățenilor pe temeiul unor principii care să asigure desfășurarea acțiunilor, formarea și pregătirea cadrelor necesare aparatului de stat, asigurarea guvernării
b. Asigurarea guvernării, accesul nelimitat la procesul de luare a deciziilor în cadrul partidelor politice, organizarea cetățenilor pe temeiul unor principii care să asigure desfășurarea acțiunilor, formarea și pregătirea cadrelor militare
c. Amplificarea procesului de conștientizare privind interesele fundamentale ale unor grupuri largi de cetățeni, asigurarea guvernării, stabilirea principiilor privind accesul la guvernare, organizarea societății
d. Amplificarea procesului de conștientizare privind interesele fundamentale ale unor anumite partide politice, organizarea cetățenilor pe temeiul unor principii care să asigure desfășurarea acțiunilor, formarea și pregătirea cadrelor necesare aparatului de stat, asigurarea guvernării

78. Alegeți varianta incorectă privind Campania electorală:

a. Campania electorală se desfășoară la încheierea unui ciclu de guvernare, la termenele prevăzute de constituție sau cu anticipație
b. Campania electorală este o precondiție a preluării și exercitării puterii politice
c. Campania electorală se stabilește în funcție de obiectivul urmărit de mass-media
d. Durata campaniei electorale este stabilită prin lege

79. Identificați libertatea la care face referire următorul enunț: Orice persoană are dreptul la libertatea de întrunire pașnică și la libertatea de asociere, inclusiv dreptul de a constitui cu alții sindicate și de a se afilia la sindicate pentru apărarea intereselor sale.

a. Libertatea de gândire, de conștiință și de religie
b. Libertatea de întrunire și de asociere
c. Libertatea de a avea un proces echitabil
d. Libertatea de exprimare

80. Un avantaj al regimului democratic, comparativ cu cel totalitar, este următorul:

a. Permite afirmarea egalității naturale a oamenilor (egalitatea lor în privința calităților fizice și intelectuale)
b. Elimină posibilitatea încălcării drepturilor minorităților
c. Persoanele se manifestă în concordanță cu interesele și convingerile lor, în plan social, politic, economic
d. Generează mecanisme prin care fenomenele de manipulare sunt anulate

81. Principiul domniei legii impune:

a. Ca acțiunile cetățenilor și ale autorităților să fie conforme cu normele juridice în vigoare
b. Acordarea unor privilegii minorităților oprimate pe parcursul istoriei
c. Acceptarea formelor ușoare de discriminare pentru categoriile sociale aflate în situații de risc
d. Manifestarea continuă a voinței majorității, fără să se țină cont de grupurile minoritare

82. În regiunea A, mass media este finanțată din fonduri guvernamentale. În această situație se poate afirma că:

a. Se asigură obiectivitatea în transmiterea informațiilor către cetățeni
b. Jurnaliștii servesc interesului public pentru că nu manipulează cetățenii
c. Cetățenii au acces la informații care redau adevărul evenimentelor desfășurate
d. Jurnaliștii își limitează funcția critică a puterii politice, deoarece depind de fondurile guvernamentale

83. Cetățenia europeană:

a. Este opusă cetățeniei naționale
b. Limitează posibilitatea de circulație în statele Uniunii Europene
c. Conferă drept de stabilire în statele Uniunii Europene
d. Asigură accesul la serviciile sociale doar în țara de origine

84. Termenul Albă ca Zăpada este, din punct de vedere extensional:

a. Factual - vid, singular, precis, distributiv
b. Factual - vid, singular, pozitiv, compus
c. Nevid, singular, negativ, colectiv
d. Nevid, singular, abstract, distributiv

85. Subcontrara propoziției Unii sportivi nu sunt elevi este:

a. Unii sportivi sunt elevi
b. Toți sportivii sunt elevi
c. Unii elevi sunt sportivi
d. Niciun sportiv nu este elev

86. Termenii "stat" și "stat democratic" sunt în raport de:

a. Contradicție
b. Încrucișare/intersectare
c. Ordonare
d. Identitate

87. Identificați care dintre următoarele propoziții surprinde conversia propoziției "Niciun om nu este nemuritor."

a. Toți oamenii sunt muritori
b. Unele plante nu sunt ființe
c. Unii oameni nu sunt nemuritori
d. Nicio ființă nemuritoare nu este om

88. Cercetătorii au descoperit trei noi forme de bacterii: T, W și Z. În urma studiilor realizate, ei au stabilit că nicio bacterie T nu este W, dar există bacterii W care sunt Z. Care propoziție poate fi derivată cu necesitate din cele două propoziții referitoare la bacterii enunțate mai sus?

a. Există bacterii T care sunt Z
b. Anumite bacterii Z nu sunt T
c. Bacteriile Z sunt W
d. Nicio bacterie Z nu este T

89. Raționamentul "dacă fiecare sportiv este disciplinat, atunci toți sportivii sunt disciplinați" este un exemplu de:

a. Conversiune
b. Obversiune
c. Silogism
d. Inducție completă

90. Dacă termenului "agent de poliție" i se adaugă proprietatea "din Cămpina," atunci:

a. Intensiunea scade și extensiunea crește
b. Intensiunea și extensiunea rămân neschimbate
c. Intensiunea crește și extensiunea scade
d. Intensiunea și extensiunea scad

Test efectuat de: _0_ ori.

Go Back